FANDOM事件/需求 金币  食物  星球资源A  星球资源B 能量 航行时间
打造太空舰队 1350000 120000 6000 1小时
年度太空赛事 1500000 12000 2小时
被绑架的邪恶博士 24000 26000 18000 3小时
资助救援队 1000000 80000 18000 3小时
海盗佣兵出动 28000 26000 24000 4小时
投票- 两条线索 24000 4小时

1.再检查看看

探索星球背后 65000 36000 6 小时
奇怪的漂流食物 30000 26000 36000 6 小时
放置诱饵 80000 36000 6 小时
贪吃的太空怪兽 75000 36000 6 小时

2 .勇往直前

穿越陨石群 720000 36000 6 小时
修复故障船身 24000 30000 36000 6 小时
神秘人士的指引 60000 36000 6小时
未知的洞穴 24000 28000 36000 6小时
贪吃的太空怪兽

250单位饲料

(共75000食物)

36000 6小时

返回传说列表